ปีการศึกษา 2563 ภาคการเรียนที่ 1
Updated 08.08.2563 21:14

จำนวนบุคลากรของสถานศึกษา (คน)

รวม 0 คน
**ครูชาวต่างชาติ: 0 คน
ผู้บริหาร

0

% บุคลากร

0.00%

ครูผู้สอน

0

% บุคลากร

0.00%

ครูผู้ช่วย

0

% บุคลากร

0%

ฝ่ายสนับสนุน

0

% บุคลากร

0.00%

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

0

% บุคลากร

0.00%

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ภาคการเรียนที่ 1

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 ภาคการเรียนที่ 1

1) จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ และประสบการณ์ในตำแหน่ง

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ และประสบการณ์ในตำแหน่ง

ประเภทบุคลากร

เพศ (คน)

 

รวม

ระดับการศึกษา (คน)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ผู้รับใบอนุญาต

1

 

1

 

 

1

 

ผู้จัดการ

 

1

1

 

 

 

1

ผู้อำนวยการ

 

1

1

 

 

1

 

รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วย/อนุศาสก

2

5

7

 

 

7

 

ครู (บรรจุ)

 

 

219

2

148

68

1

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

18

20

38

 

20

18

 

ครูต่างประเทศ

28

32

60

 

56

3

1

บุคลากรทางการศึกษา (บรรจุ)

3

19

22

 

21

1

 

บุคลากรทางการศึกษา (ไม่บรรจุ)

6

4

10

7

3

 

 

ห้องครัว

3

16

19

18

1

 

 

ห้องอาหาร

2

12

14

14

 

 

 

ห้องซักรีด

1

10

11

10

1

 

 

พี่เลี้ยง

 

5

5

5

 

 

 

ทำความสะอาด

 

8

8

8

 

 

 

คนสวน

9

 

9

9

 

 

 

พิเศษ

 

4

4

4

 

 

 

เจ้าหน้าที่ขับรถ

10

 

10

10

 

 

 

ซ่อมบำรุง

9

 

9

9

 

 

 

ยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน

5

4

9

9

 

 

 

สหกรณ์

 

1

1

1

 

 

 

เจ้าหน้าที่

1

2

3

1

2

 

 

          ระดับปฐมวัย

            -จำนวนครูที่จบปฐมวัย            ……23…..คน            คิดเป็นร้อยละ  ….95.83………

- จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด    ……1... คน            คิดเป็นร้อยละ  ……4.17………

    ระดับประถมศึกษา

    - จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ……58…..คน          คิดเป็นร้อยละ  ……96.67………

     -จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด    ……2….คน           คิดเป็นร้อยละ  …….3.33…..…

            ระดับมัธยมศึกษา

      -จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ……51… คน          คิดเป็นร้อยละ  ……100………

     - จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด     ….0…..คน          คิดเป็นร้อยละ  ………0…....…

จำนวนครู-บุคลากร ระดับปฐมวัย

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หัวหน้าแผนก

1

 

1

 

หัวหน้างาน

1

1

 

 

ครูผู้สอน

24

22

2

 

ครูสนับสนุนฯ

7

5

2

 

บุคลากรทางการศึกษา

1

1

 

 

            รวม

34

29

5

 

 

จำนวนครู-บุคลากร ระดับประถมศึกษา

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิทางการศึกษา

ต่ำกว่าตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หัวหน้าแผนก

1

 

1

 

 

หัวหน้างาน

3

 

 

3

 

ครูผู้สอน

63

 

45

18

 

ครูสนับสนุนฯ

13

 

11

2

 

บุคลากรทางการศึกษา

4

1

3

 

 

            รวม

84

1

60

23

 

 

จำนวนครู-บุคลากร ระดับมัธยมศึกษา

ตำแหน่ง

จำนวน

วุฒิทางการศึกษา

ต่ำกว่าตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หัวหน้าแผนก

1

 

1

 

 

หัวหน้างาน

3

 

 

3

 

ครูผู้สอน

54

 

35

18

1

ครูสนับสนุนฯ

9

 

6

3

 

บุคลากรทางการศึกษา

3

1

2

 

 

            รวม

70

1

44

24

1

 

 

  แผนการรับครูและบุคลากร

ประเภท

จำนวนครูและบุคลากร

ปีปัจจุบัน(2563)

2564

2565

2566

ครู

2

3

5

1

บุคลากรทางการศึกษา    

3

3

1

3

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  (บริกร)  

1

0

2

1

รวม

6

6

8

5


2) จำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนของครู คน

     ตารางแสดงจำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน

         ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน (คน)

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์

หมายเหตุ

ภาษาไทย

 

 

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

สุขศึกษาพลศึกษา

 

 

 

ศิลปะ

 

 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ

 

 

 


           ร้อยละ .......... ของครูระดับประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปี

          ร้อยละ .......... ของบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี

 

ตารางแสดงจำนวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงในการสอนของครู คน

       ระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน (คน)

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์

หมายเหตุ

ภาษาไทย

 

 

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

สุขศึกษาพลศึกษา

 

 

 

ศิลปะ

 

 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

          ร้อยละ .......... ของครูระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อปี

          ร้อยละ .......... ของบุคลากรสนับสนุนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี

 

สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้

            กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด

            กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนครูผู้สอน

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ปฐมวัย

23

1

 

 

 

 

ภาษาไทย

 

 

10

1

6

 

คณิตศาสตร์

 

 

7

1

10

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

9

 

9

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 

 

6

 

8

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

7

 

4

 

ศิลปะ

 

 

8

 

9

 

การงานอาชีพ

 

 

3

 

2

 

ภาษาต่างประเทศ

 

 

8

 

3

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)

 

 

3

 

3

 

สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนครูผู้สอน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

m  กิจกรรมนักเรียน

 

 

                                    ผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

 

                                   กิจกรรมชุมนุม ชมรม

 

 

m   กิจกรรมแนะแนว

 

 

m  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

 

          

 

สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผู้บำเพ็ญประโยชน์

จำนวนผู้บังคับบัญชา

จำนวนวุฒิทางผู้บำเพ็ญประโยชน์

มีวุฒิ

ไม่มีวุฒิ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

รวม

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวม (คน)

ชาย

      หญิง

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

 

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

 

 

รวม

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

รวม

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

รวม

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

รวม

 

 

 

รวมทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา

ปีปัจจุบัน(2563)

2564

2565

2566

ก่อนประถมศึกษา    

 

 

 

 

ประถมศึกษา

 

 

 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น    

 

 

 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย    

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

จำนวนห้องเรียนจำแนกตามหลักสูตร

หลักสูตรโครงการ/ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียน

รวม

REC

EP

PEC

IEC

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนจำแนกตามหลักสูตร

หลักสูตรโครงการ/ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียน

รวม

REC

EP

PEC

IEC

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

        นักเรียนมีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา

        ระดับปฐมวัย  ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ............. คน  คิดเป็นร้อยละ .............

        ระดับประถมศึกษา ผู้เรียนร้อยละ .......... มีน้ำหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์

                                ผู้เรียนร้อยละ .......... มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

        ระดับมัธยมศึกษา  ผู้เรียนร้อยละ  ..........  มีน้ำหนัก – ส่วนสูงตามเกณฑ์

                                ผู้เรียนร้อยละ  ..........มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

 

อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 

          ระดับปฐมวัย

    อาคารเรียนจำนวน .......  หลัง                อาคารประกอบจำนวน .............   หลัง

    ห้องน้ำ  ................  ห้อง                      สนามเด็กเล่น  ............. สนาม                    

          ระดับประถมศึกษา

    อาคารเรียนจำนวน  .............  หลัง          อาคารประกอบจำนวน  ............ หลัง

    ห้องน้ำ  ............ ห้อง                          สระว่ายน้ำ  ...........  สระ  

    สนามเด็กเล่น  ..........  สนาม                 สนามแบดมินตัน ............สนาม    

          สนามบาสเก็ตบอล  ...........  สนาม          สนามฟิตเนส  ........... สนาม

          ระดับมัธยมศึกษา

    อาคารเรียนจำนวน  .............  หลัง          อาคารประกอบจำนวน  ............ หลัง

    ห้องน้ำ  ............ ห้อง                          สระว่ายน้ำ  ...........  สระ  

    สนามเด็กเล่น  ..........  สนาม                 สนามแบดมินตัน ............สนาม   

          สนามบาสเก็ตบอล  ...........  สนาม          สนามฟิตเนส  ........... สนาม

 

 

ความสำเร็จในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู/มัธยม/ประถม/ปฐมวัย/ส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักเรียน/มัธยม/ประถม/ปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน              


จำนวนคอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย

รายการ

ข้อมูลทรัพยากรปีการศึกษา

ปีปัจจุบัน(2563)

2564

2565

2566

1. เครื่องถ่ายเอกสาร

 

 

 

 

2. เครื่องพริ้นเตอร์

 

 

 

 

3. เครื่องพิมพ์สำเนา

 

 

 

 

4. เครื่องแฟกซ์

 

 

 

 

6. เครื่อง LED TV

 

 

 

 

8. กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board)

 

 

 

 

9.  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

 

 

 

 

10. เครื่องฉายข้ามศีรษะ (Over Head)

 

 

 

 

11. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

 

 

 

 

12. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)

 

 

 

 

13. กล้องวงจรปิด

 

 

 

 

14. เครื่องบันทึกเสียง

 

 

 

 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)

 

 

 

 

16. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)

 

 

 

 

17. เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet)

 

 

 

 

18. ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ

 

 

 

 

19. ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนหลักสูตร mini EP

     EP IEC

 

 

 

 

20. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

 

 

 

 

21. อุปกรณ์ห้องพยาบาล

 

 

 

 

22. เครื่องใช้สำนักงาน                                                               

 

 

 

 

23. ยานพาหนะ

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์

จำนวน  (เครื่อง)

1. ใช้ในการเรียนการสอน

 

2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

 

3. ใช้ในการบริหาร

 

 

จำนวนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา

คอมพิวเตอร์

จำนวน  (เครื่อง)

1. ใช้ในการเรียนการสอน

 

2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

 

3. ใช้ในการบริหาร

 

 

จำนวนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา

คอมพิวเตอร์

จำนวน  (เครื่อง)

1. ใช้ในการเรียนการสอน

 

2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

 

3. ใช้ในการบริหาร

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ห้องสมุดระดับปฐมวัย

- ห้องสมุดระดับปฐมวัย       มีขนาด 147     ตารางเมตร       มีหนังสือจำนวน .......... เล่ม

  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา............ เฉลี่ย .......... คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ...............

 

ห้องสมุดระดับประถมศึกษา

- ห้องสมุดระดับประถมศึกษา            มีขนาด    120  ตารางเมตร    มีหนังสือจำนวน  ...............  เล่ม

- ห้องสมุดรักการอ่าน อาคารอายะดา   มีขนาด    189  ตารางเมตร    มีหนังสือจำนวน  ...............  เล่ม

          การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรม ห้องสมุดแบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา............ เฉลี่ย ............... คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ...............

 

ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาศึกษา

- ห้องสมุดอาคารเรียน 130 ปีฯ    มีขนาด    120    ตารางเมตร    มีหนังสือจำนวน  ...............  เล่ม

- หอสมุดปัญญาคาร                 มีขนาด    425    ตารางเมตร    มีหนังสือจำนวน  ...............  เล่ม

          การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรม ห้องสมุดแบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา............ เฉลี่ย ............... คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ ...............


แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (แบ่งการใส่ข้อมูลตามแผนกและฝ่ายบริการ)

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................................

10. .........................................................................................................................................................

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (แบ่งการใส่ข้อมูลตามแผนก)

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................................

10. .........................................................................................................................................................

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้เชี่ยวชาญ (แบ่งการใส่ข้อมูลตามแผนก)

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................................

10. ......................................................................................................................................................... 

การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2563

การอ่านออกเสียง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

การอ่านรู้เรื่อง (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT/LS)

ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2563

ด้านภาษา (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

ด้านคำนวณ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

ด้านเหตุผล (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET ป.6)

ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET ม.3)

ปีการศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET ม.6)

ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ)


โรงเรียน

0.00

จังหวัด

0.00

สังกัด

0.00

ประเทศ

0.00

รายงานประจำปี 2563 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อยู่ระหว่างจัดทำ