Academic Year 2019 Semester 2
Updated 08.08.2020 22:44

จำนวนบุคลากรของสถานศึกษา (คน)

รวม 0 คน
**ครูชาวต่างชาติ: 0 คน
ผู้บริหาร

0

% บุคลากร

0.00%

ครูผู้สอน

0

% บุคลากร

0.00%

ครูผู้ช่วย

0

% บุคลากร

0%

ฝ่ายสนับสนุน

0

% บุคลากร

0.00%

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

0

% บุคลากร

0.00%

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 Academic Year 2019 Semester 2

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ภาระงานที่สอน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 Academic Year 2019 Semester 2

ระดับที่เปิดสอน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนผู้เรียนปกติ

จำนวนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

รวมจำนวนผู้เรียน

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียน EP

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

อนุบาลปีที่ 1

3

-

3

67

-

-

70

อนุบาลปีที่ 2

4

-

4

102

-

-

106

อนุบาลปีที่ 3

5

-

8

99

-

-

107

รวม

12

 

15

268

-

-

283

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

4

2

-

197

-

-

197

ประถมศึกษาปีที่ 2

4

2

-

173

-

-

173

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

2

-

191

-

-

191

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

2

-

190

-

-

190

ประถมศึกษาปีที่ 5

6

-

-

181

-

-

181

ประถมศึกษาปีที่ 6

6

-

-

196

-

-

196

รวม

28

8

 

1,128

-

-

1,128

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

6

-

-

171

-

-

171

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

-

-

170

-

-

170

มัธยมศึกษาปีที่ 3

6

-

-

207

-

-

207

รวม

18

-

-

548

-

-

548

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

5

-

-

176

-

-

176

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5

-

-

183

-

-

183

มัธยมศึกษาปีที่ 6

5

-

-

152

-

-

152

รวม

15

-

-

511

-

-

511

รวมทั้งสิ้น

73

8

15

2,455

-

-

2,470

ณ 10 มิ.ย. 62

1.สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง                                                                                                                                        

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

1. ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

1

 

1

ผู้จัดการ

 

 

 

1

1

ผู้อำนวยการ

 

 

1

 

1

รอง/ผู้อำนวยการ

 

 

6

 

6

รวม

 

 

8

1

9

2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 

ครูบรรจุ

 

23

1

 

24

ครูต่างชาติ

 

9

 

 

9

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

ครูบรรจุ

 

43

18

 

61

ครูต่างชาติ

 

30

1

 

31

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

ครูบรรจุ

 

34

15

1

50

ครูต่างชาติ

 

18

 

1

19

รวม

 

157

35

2

194

4. ครูสนับสนุนการสอน

2

47

36

 

85

5. บุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่บรรจุ

 

22

2

 

24

   -อัตราจ้าง

7

3

 

 

10

รวม

9

72

38

 

119

รวมทั้งสิ้น

9

229

82

3

322

สรุปอัตราส่วน                                                                                                             ณ 10 มิ.ย. 62

                 ระดับปฐมวัย

จำนวนผู้เรียนต่อครู      9 :  1

จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   24 : 1

                 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        ระดับประถมศึกษา

จำนวนผู้เรียนต่อครู     12 : 1

จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   40 : 1

                        ระดับมัธยมศึกษา

จำนวนผู้เรียนต่อครู     21 :1

จำนวนผู้เรียนต่อห้อง   32 : 1


2.สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้

กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด

กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา


ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนครูผู้สอน

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ตรงเอก

ไม่ตรงเอก

ปฐมวัย

23

1

 

 

 

 

ภาษาไทย

 

 

10

1

6

 

คณิตศาสตร์

 

 

8

1

10

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

5

 

7

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 

 

6

 

9

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

7

 

4

 

ศิลปะ

 

 

8

 

9

 

การงานอาชีพ

 

 

8

 

4

 

ภาษาต่างประเทศ

 

 

5

1

2

 


3.สรุปจำนวนครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จำนวนครูผู้สอน

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

m  กิจกรรมนักเรียน

 

 

            -          ผู้บำเพ็ญประโยชน์

47

51

            -          กิจกรรมชุมนุม ชมรม

63

54

m   กิจกรรมแนะแนว

5

5

m  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

63

54


4.สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการผู้บำเพ็ญประโยชน์

ผู้บำเพ็ญประโยชน์

จำนวนผู้บังคับบัญชา

จำนวนวุฒิทางผู้บำเพ็ญประโยชน์

มีวุฒิ

ไม่มีวุฒิ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์

1

92

6

รวม

1

92

6


5.สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

จำนวนครูที่เข้ารับ

การอบรม

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม

ปี พ.ศ.

1         คน

 

“การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา                  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

คุณธรรม นำ วิชาการ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นกุลสตรีบนรากฐานคริสตจริยธรรม

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

   พอเพียง  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางปัญญา สามารถแข่งขัน

   ในประชาคมอาเซียน และระดับสากลได้  

4. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีอุปนิสัยที่ดีตามวิถีวัฒนา (Wattana Characters)

   บนรากฐานคริสตจริยธรรม

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน และระดับสากล

5. บุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรเพิ่มขึ้น

6. มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน ความก้าวหน้า ความมั่นคง และ

   ความผาสุกแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

7. มีกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ

8. มีระบบการสื่อสารองค์กรที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัด

   การศึกษาของโรงเรียน

9. มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

10. มีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบประกาศพระกิตติคุณให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนตามกรอบ

   แนวคิดด้านการศึกษา

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้

5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ          

6. เร่งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

8. สร้างชุมชนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารองค์กร

10. ขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยมาพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอน และการสร้างนวัตกรรม

11. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้

12. พัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เอกลักษณ์

โรงเรียนแห่งความรักและการให้ (School of Love and Care)

อัตลักษณ์

กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)

นิยามศัพท์  กุลสตรีวัฒนา (Wattana Characters)  หมายถึง

 ลักษะนิสัยกุลสตรีวัฒนา 7 ประการ

1.ความรักและการให้ (Loving and Sharing)                                                  

2.ความซื่อสัตย์ (Integrity) 

3.การมีวินัยปกครองตนเอง (Self-discipline) 

4.ความรับผิดชอบและหนักเอาเบาสู้ (Responsibility) 

5.การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership) 

6.การตระหนักรู้คุณค่าแห่งตนเองและผู้อื่น (Self-esteem) 

7.การรู้กาลเทศะ (Etiquette) 

1.ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการด้าน

จำนวนเด็กทั้งหมด

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1. ด้านร่างกาย

274

274

100

-

-

-

-

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ

274

274

100

-

-

-

-

3. ด้านสังคม

274

274

100

-

-

-

-

4. ด้านสติปัญญา

274

274

100

-

-

-

-


2.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวน นักเรียน    ที่เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ       ปี 2562

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET)

***

ผลต่าง

คะแนนเฉลี่ย

(4)

***

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

(5)

***

แปลผล

พัฒนาการเทียบกับร้อยละ 3

(6)

2560

(1)

2561

(2)

2562

(3)

คณิตศาสตร์

195

195

32.90

64.32

65.53

53.64

-11.89

-18.14

ไม่มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร์

195

195

35.55

53.17

52.35

52.21

-0.14

-0.27

ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาไทย

195

195

49.07

67.37

75.76

67.19

-8.57

-11.31

ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ

195

195

34.42

78.40

79.19

78.46

-0.73

-0.92

ไม่มีพัฒนาการ

***   (4)  =   (3) – (2)                                กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

***   (5)  =   (4) x 100                               ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

                     (2)

***   (6)  การแปลผลพัฒนาการ               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ”

                                                            มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3”

                                                            มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ”


เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนนักเรียน   ที่เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ       ปี 2562

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET)

***

ผลต่าง

คะแนนเฉลี่ย

(4)

***

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

(5)

***

แปลผล

พัฒนาการเทียบกับร้อยละ 3

(6)

2560

(1)

2561

(2)

2562

(3)

คณิตศาสตร์

206

206

26.73

50.6

59.3

53.42

-5.90

-9.95

ไม่มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร์

206

206

30.07

43.3

46.4

38.45

-7.98

-17.19

ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาไทย

206

206

55.14

65.0

74.4

73.20

-1.23

-1.65

ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ

206

206

33.25

55.8

57.3

63.64

6.29

10.97

มีพัฒนาการ

***   (4)  =   (3) – (2)                                กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

***   (5)  =   (4) 100                               ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

                     (2)

***   (6)  การแปลผลพัฒนาการ               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ”

                                                            มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3”

                                                            มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ”


เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

วิชา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

จำนวนนักเรียน   ที่เข้าสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ     
 ปี 2562

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET)

***

ผลต่าง

คะแนนเฉลี่ย

(4)

***

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

(5)

***

แปลผล

พัฒนาการเทียบกับร้อยละ 3

(6)

2560

(1)

2561

(2)

2562

(3)

คณิตศาสตร์

150

147

25.41

44.74

54.09

40.56

-13.53

-25.01

ไม่มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร์

150

148

29.20

35.35

36.29

32.28

-4.01

-11.06

ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาไทย

150

148

42.21

62.68

62.51

53.96

-8.55

-13.68

ไม่มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ

150

148

29.20

58.18

61.86

55.17

-6.69

-10.81

ไม่มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

150

147

35.70

39.61

41.14

41.24

0.10

0.25

มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3

***   (4)  =   (3) – (2)                                กรณีที่มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย (4)  ติดลบ ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

***   (5)  =   (4) 100                               ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5)  ให้ใส่เครื่องหมายลบ 

                     (2)

***   (6)  การแปลผลพัฒนาการ               มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป แปลผลว่า  “มีพัฒนาการ”

                                                            มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลว่า  “มีพัฒนาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3”

                                                            มีค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลว่า “ไม่มีพัฒนาการ”


ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558-2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

ภาษาไทย

67.00

49.33

52.67

70.14

52.98

56.52

67.37

46.58

50.30

75.76

55.90

59.59

67.19

49.07

52.13

คณิตศาสตร์

70.43

43.47

49.20

63.45

40.47

46.27

64.32

37.12

42.06

65.53

37.50

43.10

53.64

32.90

36.71

วิทยาศาสตร์

58.13

42.59

45.97

54.39

41.22

44.34

53.17

39.12

42.18

52.35

39.93

43.24

52.21

35.55

38.96

อังกฤษ

82.24

40.31

51.76

78.22

34.59

45.04

78.40

36.34

46.65

79.19

39.24

49.29

78.46

34.42

43.78

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558-2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

ภาษาไทย

51.60

42.30

42.45

62.10

46.36

45.86

65.00

48.29

47.89

74.40

54.42

53.81

73.20

55.14

53.81

คณิตศาสตร์

55.70

32.40

33.73

52.20

29.31

29.88

50.60

26.30

26.88

59.30

30.40

30.40

53.42

26.73

27.14

วิทยาศาสตร์

58.00

37.60

38.05

46.40

34.99

35.21

43.30

32.28

32.33

46.40

36.10

35.82

38.45

30.07

29.98

อังกฤษ

58.30

30.60

33.77

63.90

31.80

34.91

55.80

30.45

32.92

57.30

29.45

31.91

63.64

33.25

36.02

 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558-2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

โรงเรียน

ประเทศ

สังกัด

ภาษาไทย

65.40

49.36

47.70

65.42

52.29

49.64

62.68

49.25

46.90

62.51

47.31

45.23

53.96

42.21

39.59

คณิตศาสตร์

40.81

26.59

26.68

39.00

24.88

24.88

44.74

24.53

24.68

54.09

30.72

30.82

40.56

25.41

25.06

วิทยาศาสตร์

36.62

33.40

32.91

36.07

31.62

31.03

35.35

29.37

29.30

36.29

30.51

29.99

32.28

29.20

28.55

สังคมศึกษา

44.01

39.70

38.65

42.65

35.89

34.91

39.61

34.70

34.22

41.14

35.16

34.27

41.24

35.70

34.43

ภาษาอังกฤษ

52.09

24.98

27.49

57.52

27.76

30.44

58.18

28.31

31.42

61.86

31.41

34.38

55.17

29.20

31.21

           

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนต้น


 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1

ป.2

ป.3

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

ร้อยละ

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

ร้อยละ

ภาษาไทย

194

176

90.72

167

136

81.44

188

99

52.66

คณิตศาสตร์

194

174

89.69

167

136

81.44

188

136

72.34

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

194

194

100

167

155

92.81

188

116

61.70

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

194

182

93.81

167

155

92.81

188

152

80.85

ประวัติศาสตร์

194

176

90.72

167

143

85.63

188

150

79.79

สุขศึกษาและพลศึกษา

194

194

100

167

164

98.20

188

174

92.55

ศิลปะ

194

194

100

167

167

100

188

187

99.47

การงานอาชีพ

194

194

100

167

167

100

188

182

96.81

ภาษาต่างประเทศ

194

189

97.42

167

159

95.21

188

145

77.13

วิชาเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1(IEC)

131

106

80.92

110

86

78.18

66

65

98.48

ภาษาจีน

194

180

92.78

167

163

97.60

42

42

100

Active Science I (EP)

60

60

100.00

54

54

100.00

-

-

-


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.4

ป.5

ป.6

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

ภาษาไทย

181

110

60.77

176

111

63.07

195

122

62.56

คณิตศาสตร์

181

128

70.72

179

83

46.37

195

127

65.13

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

181

160

88.40

179

127

70.95

195

163

83.59

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

181

164

90.61

179

171

95.53

195

191

97.95

ประวัติศาสตร์

181

144

79.56

179

168

93.85

195

173

88.72

สุขศึกษาและพลศึกษา

181

177

97.79

179

178

99.44

195

194

99.49

ศิลปะ

181

181

100

179

179

100

195

193

98.97

การงานอาชีพ

181

181

100

179

177

98.88

195

189

96.92

ภาษาต่างประเทศ

181

147

81.22

179

102

56.98

195

127

65.13

วิชาเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (IEC)

69

51

73.91

72

58

80.56

119

36

30.25

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

38

34

89.47

101

27

26.73

76

52

68.42


ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

ภาษาไทย

165

130

78.79

170

160

94.12

206

203

98.54

คณิตศาสตร์

165

68

42.77

170

105

61.76

206

106

51.46

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

330

302

93.21

340

302

88.82

412

367

89.08

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

165

165

100

170

169

99.41

206

175

84.95

ประวัติศาสตร์

165

111

67.27

170

95

55.88

206

167

81.07

สุขศึกษาและพลศึกษา

330

319

90.91

340

340

100

412

382

92.72

ศิลปะ

165

153

92.73

170

168

98.82

206

197

95.63

การงานอาชีพ

165

160

96.97

170

169

99.41

206

193

93.69

ภาษาต่างประเทศ

165

115

69.70

170

139

81.76

206

136

66.02

วิชาเพิ่มเติม

ภาษาจีน

165

149

    90.30

170

125

73.53

37

30

81.08

ภาษาอังกฤษการเขียน

135

104

77.04

142

88

61.97

108

70

64.81

Critical Reading

135

111

 82.22

142

129

90.85

72

71

98.61

หน้าที่พลเมือง

165

165

100

170

170

100

206

205

99.51

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4

ม.5

ม.6

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

ที่มีผลระดับ ขึ้นไป

 

ร้อยละ

ภาษาไทย

151

134

88.74

170

123

72.35

150

120

80.00

คณิตศาสตร์

151

89

58.94

170

75

44.12

150

79

52.67

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

302

283

93.71

340

325

95.59

150

80

53.33

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

151

138

91.39

170

128

75.29

150

141

94.00

ประวัติศาสตร์

151

137

90.73

170

170

100

-

-

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

151

151

100

170

170

100

150

150

100

ศิลปะ

151

150

99.34

170

165

97.06

150

150

100

การงานอาชีพ

-

-

-

170

167

98.24

150

150

100

ภาษาต่างประเทศ

151

137

90.73

170

160

94.12

150

123

82.00

วิชาเพิ่มเติม

หน้าที่พลเมือง

 

151

 

151

 

100

 

170

 

155

 

91.18

 

-

 

-

 

-

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

130

71

54.62

139

109

78.42

131

62

47.33

ฟิสิกส์

53

53

100

69

69

100

37

37

100

เคมี

53

18

33.96

69

26

37.68

37

15

40.54

ชีววิทยา

53

25

47.17

69

32

46.38

37

37

100

ภาษาจีน

28

25

89.29

25